!-- dzinga call back --> CONTINIUS S.A.

OGŁOSZENIA SPÓŁKI

CONTINIUS SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.)

Business House Łódź, ul. Gdańska 47/49, 90-729 Łódź KRS 0000618202, REGON: 100941320, NIP: 7272766837Komunikat nr 1/2021 spółki Continius SA z dnia 18.01.2021

Uprzejmie informujemy, że biuro spółki Continius S.A. pod adresem: - Gdańska 47/49 budynek C, parter, 90-729 Łodź zostało uruchomione.


Komunikat nr 4/2020 spółki Continius SA z dnia 15.12.2020

Z dniem 14 grudnia 2020 zmieniła się siedziba spółki. Nowy adres: Gdańska 47/49 budynek C, 90-729 Łódź o otwarciu biura w nowej lokalizacji poinformujemy w osobnym ogłoszeniu


Komunikat nr 3/2020 spółki Continius SA z dnia 28.09.2020r.

W dniu 25 września 2020r. w Łodzi odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki All Seasons IBS S.A. na którym podjęto uchwały w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2019 roku oraz udzielono absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. - zmiany nazwy spółki na CONTINIUS Spółka Akcyjna. - dokonania wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki. Wybrano dom maklerski Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 142.


Komunikat nr 2/2020 spółki All Seasons IBS SA z dnia 28.09.2020

Zarząd ALL SEASONS IBS S.A. z siedzibą w Łodzi, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000618202, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji nastąpi za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Żeromskiego 53, 90-625 Łódź, najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Komunikat nr 1/2020 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A.

Zarząd spółki informuję, że w dniu 25 września 2020 r. o godz. 10.00, w siedzibie spółki „ALL SEASONS IBS” S.A. w Łodzi przy ul. Żeromskiego 53 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dokumenty akcji lub zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza należy składać w siedzibie spółki do dnia 09 września 2020r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Komunikat nr 2/2019 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A

Zarząd spółki po dokonaniu oceny działalności i osiągniętych wyników w 2019 roku podjął decyzję o zmianie profilu i określił, że od 2020 roku podstawowym rodzajem działalności spółki będzie handel hurtowy.

Komunikat nr 1/2019 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A.

Zawiadomienie o przeprowadzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „ALL SEASONS IBS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusz Anny Sejdak w Łodzi. Zapis przebiegu Zgromadzenia znajduje się w protokole przekazanym do XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

Komunikat nr 1/2017 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A.

Zawiadomienie o przeprowadzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „ALL SEASONS IBS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w dniu 07 czerwca 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie spółki. Zapis przebiegu Zgromadzenia znajduje się w protokole przekazanym do XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

Komunikat nr 4/2016 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A.

W dniu 15 września 2016 roku Zarząd spółki All Seasons IBS S.A. podjął uchwały o dojściu do skutku emisji oraz o przydziale obligacji serii B . Szczegółowe informacje oraz treść uchwał Zarządu znajdują się w pliku: uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia emisji i przydziału obligacji serii B.

Komunikat nr 3/2016 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A.

W dniu 12 września 2016 roku Zarząd spółki All Seasons IBS S.A. podjął uchwałę o emisji obligacji serii B. Szczegółowe warunki emisji oraz treść uchwały Zarządu znajdują się w pliku: Uchwała Zarządu i warunki emisji obligacji serii B.

Komunikat nr 2/2016 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A.

W dniu 31 sierpnia 2016 roku Zarząd spółki All Seasons IBS S.A. podjął uchwały o dojściu do skutku emisji obligacji serii A oraz o przydziale obligacji. Szczegółowe informacje oraz treść uchwał Zarządu znajdują się w pliku: uchwały Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A.

Komunikat nr 1/2016 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A.

W dniu 23 sierpnia 2016 roku Zarząd spółki All Seasons IBS S.A. podjął uchwałę o emisji obligacji serii A. Szczegółowe warunki emisji oraz treść uchwały Zarządu znajdują się w pliku: Uchwała Zarządu i warunki emisji obligacji serii A.

Informujemy, że w dniu 17.05.2016 roku spółka All Seasons IBS S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000618202. Z chwilą rejestracji spółka All Seasons IBS S.A. przejmuje wszelkie prawa i obowiązki spółki All Seasons IBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarząd
CONTINIUS S.A.
Business House Łódź, ul. Gdańska 47/49, 90-729 Łódź
KRS: 0000618202, REGON: 100941320, NIP: 7272766837